Thử tỉnh tải, 2 tim

Thử tỉnh tải, 2 tim

8
Khi thực hiện gói thầu xây lắp
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 42.751.633 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá