Cung cấp vôi dùng trong xử lý nước năm 2008

Cung cấp vôi dùng trong xử lý nước năm 2008

1
Quý I/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.421.399.937 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu