Cung cấp thiết bị cho Dự án Tăng cường hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của hệ trung học phổ thông chuyên

Cung cấp thiết bị cho Dự án Tăng cường hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của hệ trung học phổ thông chuyên

01
Năm 2008
không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 863.200.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu