Chỉ phẫu thuật

Chỉ phẫu thuật

12
Quí I/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 995505230 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói