Cống Cầu Kênh

Cống Cầu Kênh

1
Từ tháng 01/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 4342996483 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá