Thuốc gây nghiện

Thuốc gây nghiện

8
Quí I/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 234.087.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá