Xây dựng mạng LAN, thông tin trụ sở hợp khối 1, 4, 7 thuộc dự án công trình: Mạng LAN, thông tin trong các trụ sở hợp khối cơ quan Đảng, Chính quyền, các sở, ban, ngành ở Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường

Xây dựng mạng LAN, thông tin trụ sở hợp khối 1, 4, 7 thuộc dự án công trình: Mạng LAN, thông tin trong các trụ sở hợp khối cơ quan Đảng, Chính quyền, các sở, ban, ngành ở Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường

02
8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 02 năm 2008
110 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng thi công
Giá gói thầu:
 • 2.146.730.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói