Dò tìm, xử lý bom mìn

Dò tìm, xử lý bom mìn

02
4/2007
4/2007
Giá gói thầu:
 • 496243818 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói