Xây lắp gói 1:Nạo vét+san lấp; kè bảo vệ bờ loại 2; đường công vụ.

Xây lắp gói 1:Nạo vét+san lấp; kè bảo vệ bờ loại 2; đường công vụ.

04
8/2007
8/2007-3/2008
Giá gói thầu:
 • 16007303319 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói