Ca nô công vụ

Ca nô công vụ

07
8/2008
8/2008-12/2008
Giá gói thầu:
 • 200000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói