Chi phí tư vấn quản lý dự án

Chi phí tư vấn quản lý dự án

03
Năm 2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 514.190.165 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm