Chi phí thuê chuyên gia tư vấn Pháp

Chi phí thuê chuyên gia tư vấn Pháp

04
Năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 768.933.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm