Chi phí thẩm tra tổng dự toán

Chi phí thẩm tra tổng dự toán

07
Năm 2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 42.695.252 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm