Chi phí lập Hồ sơ mời thầu & đánh giá Hồ sơ dự thầu thiết bị (bên trong)

Chi phí lập Hồ sơ mời thầu & đánh giá Hồ sơ dự thầu thiết bị (bên trong)

08
Năm 2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 25.085.587 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm