Phần xây lắp (phần hệ thống mái nhà hát + nội thất bên trong và các công việc khác)

Phần xây lắp (phần hệ thống mái nhà hát + nội thất bên trong và các công việc khác)

09
Năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.447.422.960 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Theo đơn giá