Phần xây lắp và thiết bị (chiếu sáng mỹ thuật)

Phần xây lắp và thiết bị (chiếu sáng mỹ thuật)

10
Năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.527.499.755 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Theo đơn giá