Chi phí kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp CLCT

Chi phí kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp CLCT

13
Năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.714.373 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm