Chi phí kiểm toán

Chi phí kiểm toán

15
Năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 89.850.889 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm