Gói thầu số 1: Xây lắp -Thuộc Dự án “Phát triển giống lúa xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long 2006-2010”

Gói thầu số 1: Xây lắp – Thuộc Dự án “Phát triển giống lúa xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long 2006-2010”

Gói thầu số 1: Xây lắp

Thuộc Dự án “Phát triển giống lúa xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long 2006-2010”

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Bên mời thầu: Ban QLDA Giống lúa xuất khẩu

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 26/10/2007 đến trước 10 giờ ngày 09/11/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, huyện Cờ Đò, TP. Cần Thơ. Điện thoại: (071) 861954; Fax: (071) 861457

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 09/11/2007.