Thiết bị Tin học-điện tử

Thiết bị Tin học-điện tử

01
sau khi kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu được duyệt
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 665.457.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói