Mua sắm bổ sung thiết bị đại tu Bánh xe, Cụm phanh máy bay B777 và A321

Mua sắm bổ sung thiết bị đại tu Bánh xe, Cụm phanh máy bay B777 và A321

1
90 ngày kể từ khi phát hành HSMT
9 tháng kể từ khi HĐ được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Giá gói thầu:
  • 427341 (EURO)
  • KHCB của Công ty
    * Đấu thầu rộng rãi
    * Quốc tế
    * Không sơ tuyển
    Một túi hồ sơ
    * Mua sắm hàng hóa
    Trọn gói
    Thông báo mời thầu