Các gói tư vấn xây dựng, chi phí BQLDA, chi phí khác

Các gói tư vấn xây dựng, chi phí BQLDA, chi phí khác

1
Theo điều kiện của dự án
Tuỳ theo từng gói thầu
Giá gói thầu:
 • 4.797.324.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm