Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán

2
Quý II/2006
đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 1.029.330.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói