Bưu điện tỉnh Yên Bái thông báo mời thầu

Bưu điện tỉnh Yên Bái thông báo mời thầu – Thuộc công trình “Nhà trạm Viễn thông khu vực Văn Phú – Đài Viễn thông T.P Yên Bái – Tỉnh Yên Bái”.

Gói thầu: Xây lắp nhà chính và hạng mục phụ trợ

Thuộc công trình “Nhà trạm Viễn thông khu vực Văn Phú – Đài Viễn thông T.P Yên Bái – Tỉnh Yên Bái”

Bên mời thầu: Bưu điện tỉnh Yên Bái

Nguồn vốn: vay, tái đầu tư của VNPT

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ ngày 14/12/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Đầu tư Phát triển – Bưu điện tỉnh Yên Bái, số 27 Đinh Tiên Hoàng – Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 30/12/2007.