Hệ thống điện thoại nội bộ, máy tính, internet (cung cấp và lắp đặt thiết bị)

Hệ thống điện thoại nội bộ, máy tính, internet (cung cấp và lắp đặt thiết bị)

7
Quý III/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.287.026.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá