Khoan nước ngầm (khoan, cung cấp, lắp đặt thiết bị khai thác)

Khoan nước ngầm (khoan, cung cấp, lắp đặt thiết bị khai thác)

9
Quý IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 300.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá