Chi phí quản lý dự án, chi phí khác, đền bù GPMB

Chi phí quản lý dự án, chi phí khác, đền bù GPMB

14
Theo điều kiện thích hợp của dự án
Tuỳ theo từng gói thầu
Giá gói thầu:
 • 3.824.989.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp