Chi phí giám sát thi công xây lắp + thiết bị

Chi phí giám sát thi công xây lắp + thiết bị

03
Quý I/2008
13 tháng
Giá gói thầu:
 • 634.296.392 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm