Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình phần Xây dựng và thiết bị

Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình phần Xây dựng và thiết bị

06
Quý I/2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 222.003.737 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm