Chi phí bảo hiểm công trình

Chi phí bảo hiểm công trình

04
Quý I/2008
13 tháng
Giá gói thầu:
 • 63.173.970 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm