Xây lắp + thiết bị

Xây lắp + thiết bị

01
Quý I/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 37.803.540.040 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp