Chi phí lựa chọn nhà thầu xây lắp + thiết bị

Chi phí lựa chọn nhà thầu xây lắp + thiết bị

07
Quý I/2008
Từ ngày ký hợp đồng đến ngày có QĐ phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 78.965.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm