Chi phí kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Chi phí kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình

05
Quý I, II năm 2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 124.790.759 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm