Thiết bị(bao gồm cung cấp lắp đặt máy biến thế,máy lạnh và phụ kiện,hệ thống mạng viễn thông,hệ thống PCCC vách tưởng, báo cháy tự động và chống sét)

Thiết bị(bao gồm cung cấp lắp đặt máy biến thế,máy lạnh và phụ kiện,hệ thống mạng viễn thông,hệ thống PCCC vách tưởng, báo cháy tự động và chống sét)

1A
02/2008-02/2009
60 ngày(kể cả ngảy nghỉ và ngày lễ)
Giá gói thầu:
 • 2.310.594.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu