Cung cấp các máy biến áp lực (2x250MVA + 2x63MVA)

Cung cấp các máy biến áp lực (2x250MVA + 2x63MVA)

HBP-1
Quý III/2007-Quý I/2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 93.318.910.000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói