Xây dựng trạm, cung cấp và lắp đặt các thiết bị GIS 220, 110KV, lắp đặt các thiết bị thuộc phạm vi gói thầu 1.1, 1.3, và các giao diện giữa các gói thầu trên, thí nghiệm, nghiệm thu trạm

Xây dựng trạm, cung cấp và lắp đặt các thiết bị GIS 220, 110KV, lắp đặt các thiết bị thuộc phạm vi gói thầu 1.1, 1.3, và các giao diện giữa các gói thầu trên, thí nghiệm, nghiệm thu trạm

HBP-2
Quý III/2007-Quý I/2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 203.491.288.000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  * Xây lắp
  Trọn gói