Tư vấn nước ngoài thẩm tra thiết kế kỹ thuật, HSMT, kết quả đấu thầu

Tư vấn nước ngoài thẩm tra thiết kế kỹ thuật, HSMT, kết quả đấu thầu

HBP-5
Đã đấu thầu xong
Đang thực hiện HĐ
Giá gói thầu:
 • 1.985.810.000 (VND)
 • IDA
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói