Gói thầu số 01: xây dựng tuyến ống ( D=100-150-200) mm. L=6 Km.

Gói thầu số 01: xây dựng tuyến ống ( D=100-150-200) mm. L=6 Km.

01
2006
2006
Giá gói thầu:
 • 4.010.000.000 (VND)
 • JBIC
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói