Gói thầu số 04: khoan thăm dò và khai thác 05 giếng khoan .

Gói thầu số 04: khoan thăm dò và khai thác 05 giếng khoan .

04
quí 1 / 2008
theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 2.880.000.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.