Gói thầu số 05: xây dựng tuyến ống cấp nước D=100-150-200mm phần còn lại, L= 10.82 km.

Gói thầu số 05: xây dựng tuyến ống cấp nước D=100-150-200mm phần còn lại, L= 10.82 km.

05
quí 1 / 2008
theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 5.814.010.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu