Lập thiết kế, dự toán công trình

Lập thiết kế, dự toán công trình

II.2
Tháng 12/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 113.050.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá