Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

II.6
Tháng 3/2008 – Tháng 4/2008
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 20.590.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá