Lập HSMT, phân tích, đánh giá HSDT

Lập HSMT, phân tích, đánh giá HSDT

III.2
Quý I-2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 17.200.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá