Chi phí BQL dự án

Chi phí BQL dự án

III.3
Quý I-2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 153.420.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá