Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm và triển khai Hệ thống Thương mại Điện tử

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm và triển khai Hệ thống Thương mại Điện tử – Ban Tiếp thị Hành khách, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội.

Tên dự án:Dự án Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin – triển khai hệ thống thương mại điện tử
Tên gói thầu:Mua sắm và triển khai Hệ thống Thương mại Điện tử
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Tiếp thị Hành khách, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: 04.873.2211; Fax: 04.827.3773
24/12/2007 đến 25/01/2008
0 (VND)
25/01/2008 10:00
25/01/2008 10:00