Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán

III.4
Quý III-2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 16.720.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá