Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

1
Quý IV/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 66.676.100 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm