Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp

Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp

2
Quý I/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 32.097.320.970 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu