San nền (giai đoạn 2)

San nền (giai đoạn 2)

1
Từ tháng 1/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.620.528.454 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu