Cung cấp VTTB phần điện

Cung cấp VTTB phần điện

Gói thầu 01
Tháng 02/2008
20 tuần
Giá gói thầu:
 • 764.714.566 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá